Zokutou word meterZokutou word meter
70,746 / 100,000
(70.7%)

Good night! 🙂