Zokutou word meterZokutou word meter
94,066 / 100,000
(94.1%)