Zokutou word meterZokutou word meter
94,786 / 100,000
(94.8%)