The paradox of the writer... #meta #scarlettthomas????  #ourtragicuniverse

The paradox of the writer… #meta #scarlettthomas???? #ourtragicuniverse